Rabu, 21 Desember 2011

GOLONGAN KATA, DAN JENIS KATA


GOLONGAN KATA,  DAN JENIS KATA

  I.            GOLONGAN KATA

Golongan kata terdiri dari delapan jenis:
a.       Kata Nama
b.      Kata Kerja
c.       Kata Sifat
d.      Kata Depan
e.       Kata Hubung
f.       Kata Seru
g.      Kata Tanya
h.      Kata Perintah

A.    KATA NAMA
Kata nama terbagi menjadi dua bagian yaitu nama betul dan ganti nama dan satu lagi dipanggi nama terbitan.
a.       Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )
b.      Kata Nama Khas
c.       Kata Ganti Nama
d.      Kata Nama Terbitan
e.       Kata bilangan

a.      Nama Betul
Nama betul dibagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.

·      Nama Am
Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, hewan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll


Kata nama am dapat dibagikan kepada kata nama yaitu:
a)      konkrit, yaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat.
b)      abstrak, yaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.
Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:
ü  buai - buaian
ü  tua - ketua
ü  raja - kerajaan
ü  tahu - pengetahuan
Kata nama am seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal kalimat.

Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat


b.      Kata Nama Khas

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.
Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunandan sebagainya.
Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.
a)      benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
b)      orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
c)      binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
d)     tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini seharusnya ditulis dengan huruf besar.
manusia
Zaidi, Mei Fong, Subramaniam
binatang
Tompok (kucing), Jalak (ayam)
tempat
Muar (daerah), Seremban (bandar), Jepun (negara)
bangunan
Pudu Raya (perhentian bas dan teksi), Menara Tun Razak (pejabat)
judul buku
Keluarga (majalah), Rentong (novel), Kamus Dewan ( buku)
benda
Proton Perdana (kereta), Pilot (pen), Seiko (jam)
Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kegunaan
Kata Nama Am
Kata Nama Khas
Benda
bangunan
kereta
buku
sekolah
Bangunan Tabung Haji
Proton Saga
Bahasa Melayu
S.K. Darau
Orang
doktor
kerani
guru
budak lelaki
Doktor Efendi
Puan Zainun
Cikgu Azmi
Muhamad Fauzi
Binatang
kucing
lembu
katak
ayam
burung
Si Tompok
Lembu Sapi
Katak Puru
Ayam Belanda
Burung Murai
Tempat
negeri
bandar
kampung
tasek
Terengganu
Jerteh
Kampung Pasir Akar
Tasek Perdana
Tumbuhan
pisang
cili
jambu
limau
Pisang Emas
Cili Padi
Jambu Batu
Limau Kasturi


c.       Kata nama Terbitan
Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.
Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :
Ø  di awal kata ( awalan )
Ø  di akhir kata ( akhiran )
Ø  di awal dan di akhir kata ( apitan )

Sila teliti contoh-contoh imbuhan  :

di awal kata
pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-
di akhir kata
-ita, -man, -wati, -an, dan -wan
di awal dan di akhir kata
per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an


Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas yaitu :

kata
kata dasar
kata terbitan
kata kerja
peraga
latih
bawa
lawan
peragawati
latihan
pembawaan
perlawanan
kata sendi
oleh
untuk
perolehan
peruntukan
kata nama
lombong
rumah
guru
perlonbongan
perumahan
perguruan
kata adjektif
cantik
besar
tinggi
kecantikan
pembesar
ketinggian


B.     KATA KERJA
Kata kerja terbahagi kepada :
1.      Kata Kerja Transitif  ( Perbuatan Melampau )
2.      Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau )


1.      Kata Kerja Transitif
a.       Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu disebut penyambut ( objek ).
b.      Kalimat ini mesti ada peyambutnya ( objek )
c.       Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, yaitu kata nama.
Contohnya: Ayan mendengar radio.
                    mendengar ialah kata kerja transitif
                    radio ialah objek (kata nama)

Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya:

Contoh :
Ø  Kucing itu menangkap seekor burung.
Ø  Perempuan itu menjual sayur.
Ø  Bapa sedang menulis surat.

Dalam kalimat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut.
Dalam kalimat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut.

Dalam kalimat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah benda yang kena buat atau penyambut.
a)      Pak Abu menjala ikan.
b)      Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu.
c)      "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan," kata ketua kampung.
d)     Jangan suka memperdaya orang yang bodoh.
e)      Untuk memperbaiki mutu lakon­an anda perlu selalu berlatih.
f)       Pihak polisi mempertemukan ibu itu dengan anaknya.

Subjek ( pembuat )
Kata kerja transitif
penyambut ( Objek )
Dia suka
membaca
buku
Jamilah
memukul
seekor ular
Abidin
menjual
kuih-muih
Ramli
berjalan
ke sekolah
Kereta itu
melanggar
seekor lembu
2.      Kata Kerja Tak Transitif

Kata kerja tak transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut.

Contohnya:
a)      Mereka berjalan pada hari cuti.
b)      Anjing itu sedang tidur.
c)      Hujan turun dengan lebatnya semalam.

Dalam kalimat pertama Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.
Dalam kalimat kedua Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.
Dalam kalimat ketiga Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.

Subjek ( pembuat )
Kata kerja tak Transitif
keterangan
Kami
mandi
di tasek itu.
Dia
senyum
semasa berjalan
Saya
menyanyi
dengan kuat
Hassan
berjalan
ke sekolahC.    KATA SIFAT  (Adjektif)
Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.
Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.

A.    Jenis-jenis kata Adjektif

Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat.
Contohnya: sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

a.    Adjektif Jati
              Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.
              Contoh:
Buku itu berwarna biru.
Budak kurus itu kawan saya.

b.    Ajdektif Bilangan atau pecahan
     Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.
     Contoh:
Ayah memiliki dua buah kereta.
Saya membeli beberapa kuntum bunga.

c.    Adjektif Tunjuk
     Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”
     Contoh:
Baju ini mahal harganya
Perkara demikian jangan diulangi lagi.

d.   Adjektif pencerai / pengasingan
Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.
Contoh:
Setiap pelajar mesti berdiplin.
Ambil barang masing-masing.

Kata adjektif ialah kata yang menerangkan.

Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:
a)         menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik
b)        menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau
c)         menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar
d)        menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur
e)         menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh 
f)         menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal
g)        menerangkan sifat perasaan seperti malu dan gembira
h)        menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat
i)          menerangkan sifat pencaindera seperti masin dan harum.
B.     Pangkat-pangkat Adjektif

a.    Pangkat biasa
ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.
Contoh :
Baju dia cantik.
Buah betik itu manis.

b.    Pangkat perbandingan
Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.
Contoh:
Tenaganya sekuat Badang.
Buah jambu itu semanis gula.

c.    Pangkat menyangat
Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya.
Contoh:
Cuaca hari ini sangat mendung.
Buah rambutan ini terlalu masak.

d.   Pangkat penghabisan
Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.
Contoh:
Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.
Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.
Kata Sendi
Kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih
perkataan, frasa, atau kalimat.


D.    KATA DEPAN
Kata sendi nama merupakan kata depan kepada kata nama. Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk frasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat.
Antara kata sendi yang lazim digunakan dalam Bahasa Melayu ialah seperti : di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga, sampai, antara, untuk, dengan, dalam, dan sebagainya.PENGGUNAAN KATA DEPAN
KATA DEPAN
PENGGUNAANNYA
CONTOH
di
·           Digunakan untuk tempat.
·           Dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.
1.      Pertandingan itu diadakan di Taiping.
2.      Cikgu Nadia bekerja di sekolah itu.
ke
·           Digunakan untuk tempat, masa dan benda konkrit tidak bernyawa.
·           Dieja terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.
·           Tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia atau binatang.
1.      Mereka akan ke Ipoh esok.
2.      Din menunggu Siha dari pagi hingga ke   petang.
3.      Pinggan itu dihempaskannya ke lantai.
4.      Cik Bedah ke surau.
dari
·           Digunakan untuk tempat, arah atau masa.
1.      Bola itu ditendang dari penjuru padang.
2.      Kami menunggu dari pukul 8.00 pagi.
3.      Ely datang dari Kelantan.
Dari pada
·           Digunakan untuk orang, perbandingan, asal kejadian, benda abstrak, pertentangan, dan untuk menunjukkan keanggotaan.
1.      Surat itu saya terima daripada Yatie.
2.      Pensel ini lebih panjang daripada pensel itu.
3.      Ukiran itu diperbuat daripada perak.
4.      Kami memperoleh manfaat daripada.
5.      Yang dikatakannya berbeza daripada yang diamalkan.
6.      Kumpulan perompak senjata api itu terdiri  daripada enam belas orang anggota.
Kepada/ akan/terhadap
·           Digunakan selepas kata  adjektif yang menyatakan perasaan atau sikap.
1.      Devi suka akan rambutan.
2.      Hanim amat sayang akan/kepada ibunya.
3.      Kita mesti hormat akan/kepada/terhadap ibu bapa.


KATA SENDI
PENGGUNAANNYA
CONTOH
bagi/untuk
·         Digunakan untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain.
1.      Derma untuk / bagi mangsa banjir sedang     dipungut.
2.      Hadiah ini untukmu.
pada
·         Digunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu.
1.      Peah tiba pada pukul lapan malam
2.       Tiket bas itu ada pada Hanim.
3.       Pada pendapat saya, cerita itu benar.
demi
·         Digunakan dihadapan jkata nama atau frasa nama yang membawa maksud tujuan
1.      Rakyat Malaysia mesti bersatu demi   kesejahteraan negara.
2.      Demi kepentingan bersama, marilah kita   berdamai.
tentang
·         Digunakan untuk menyatakan maknaberkenaan dengan
1.      Menteri-menteri itu berbincang tentang    masalah negara.
seperti/
umpama/
laksanabagai
·         Digunakan untuk membawa maksudperbandingan atau makna persamaan dengan yang lain.
1.      Pemuda itu berlagak seperti/ umpama/ laksana/bagai  orang berada.
2.      Suaranya merdu  seperti/umpama/   laksana/bagai  buluh perindu.
dengan
·         Digunakan untuk menyatakan maksudbersama-sama atau sertabandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat.
1.      Izzat bermain dengan Hazwan.
2.      Hasilnya tidak setimpal dengan usahanya.
3.      Nani belajar dengan tekun.
4.      Nora menulis dengan pensel.
sejak/semenjak
·         Digunakan untuk membawa maksud penanda waktu atau masa.
1.      Milah sentiasa gembira sejak/semenjak suaminya pulang dari perantauan.
oleh
·         Digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di- dan ter-
1.      Kuih ini dibuat oleh Nadiah.
2.      Anggota kumpulan itu terpengaruh oleh kata-kata ketua mereka.
hingga/
sampai
·         Digunakan untuk menyatakan had masa, waktu atau tempat tertentu.
1.      Anggota-anggota polis berkawal hingga/   sampai  larut malam.
2.      Midah belajar hingga/sampai peringkat   universiti.
dalam/
antara
·         Digunakan untuk menyatakan pengertian tempat yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
1.      Dalam hal ini, kita semua setuju.
2.      Mereka berbincang antara adik- beradik

C.    KATA HUBUNG
Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.
Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:
a)      kata hubung gabungan,
b)      kata hubung pancangan,
c)      kata hubung berpasangan.

Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:


Kata Hubung Gabungan

Contoh
Contoh Kalimat
agar
Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
apabila
Mukanya pucat apabila disoal.
atau
Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.
bahawa
Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
dan
Leela dan Siu Lan berjiran.
hingga
Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.
Jika
Saya berpayung jika hujan.
Jikalau
Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.
kecuali
Semua murid Nadir kecuali Gopal.
kerana
Aini menangis kerana terlalu sedih.
lalu
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
manakala
Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
sambil
Zalifah bernyanyi sambil menari.
serta
Zahid serta abangnya menonton wayang.
semenjak
Saya berkawan dengannya semenjak kecil.
sementara
Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
sungguhpun
Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.
supaya
Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.
walaupun
Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.
tetapi
Badannya besar tetapi penakut.
Kata Hubung Berpasangan

Contoh
Contoh Kalimat
Baik - mahupun
Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.
Baik- baik
Baik Daud baik adiknya samasama pintar.
bukan sahaja malah
Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.
entah    entah
Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.
Jangan – pun
Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.
Kian – kian
Kian lama kian banyak orang yang ke sana.
Sama ada – ataupun
Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.
sedangkan...inikan pula
Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.
semakin...semakin
Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.
sungguhpun...tetapi
Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.
walaupun...namun
Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.


Kata Hubung Dalam Bentuk Akar

Dan
hingga
lalu
ketika
Dengan
yang
tetapi
jika
Kerana
serta
kalau
kemudian
demikian
walhal
walau
agar
atau
demi
supayaKata Hubung Dalam Bentuk Terbitan

semasa
sementara
seharusnya
andaikata
semoga
seketika
sebaliknya
sedangkan
setelah
sesungguhnya
walaupun
itupun
sewaktu
seandainya
meskipun
sekalipun
mudah-mudahan
moga-moga
jikalau
bagaimanapun
padahal

Contoh:
1. menggabungkan dua kalimat
            Azhar dan Malek pergi ke sawah.
2. Menggabungkan dua rangkai kata
            Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut.
3. Menggabungkan kalimat- kalimat           
Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita.

E.     KATA SERU 
Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba, dan sebagainya.
Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi atau menurun.
Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.
Contoh kata seru, penggunaannya, serta ayat contoh adalah seperti yang berikut.

Kata Seru
Penggunaannya
Contoh
aduh
untuk menyatakan perasaan sakit dan kagum
1.      Aduh, sakitnya tanganku!
2.      Aduh, besarnya rumahmu!
aduhai
untuk menyatakan perasaan sedih
2.      Aduhai, malang sungguh nasibku!
ah
untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu
3.      Ah, saya tetap tidak mengaku bersalah!
4.      Ah, alasan itu tidak dapat kuterima!
amboi/wah
untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum
1.      Amboi, mahal betul kereta itu!
2.      Wah, berani betul budak itu!
cis/cih
untuk menyatakan perasaan marah dan benci
1.      Cis, berani dia menentangku!
2.      Cih, mereka tidak kenal siapa aku !
eh
untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut
1.      Eh, kamu sudah sampai!
2.      Eh, tadi dia ads di sini!
hai
untuk menegur seseorang atau menarik perhatian
1.      Hai, diamlah sikit!
2.      Hai, sudah lama kits tidak bertemu!
Contoh lain kata seru dan kalimat

Kata seru
Maksud
Contoh kalimat
wahai
menyatakan perasaan sayang atau merayu
Wahai adik ku sayang !
amboi
menunjukkan perasaan kagum
Amboi, tingginya bangunan KLCC ini !
hai

Hai, ke mana kamu menghilang selama ini !
nah

Nah, terimalah habuanmu !
aduh
perasaan sakit
Aduh, sakitnya tanganku ini !
wah
perasaan hairan
Wan, cantiknya merak ini !
ceh

Ceh, usah membantah kata-kataku ini !
bedebah
marah
Bedebah, berani engkau berkata begitu kepadaku !
cis
marah atau jijik
Cis, awak rupanya yang menjadi batu api !
oh
terkejut hairan, gembira atau mengharap
Oh, itu rupanya rumah kamu !
Oh, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku !
eh
hairan
Eh, bila ia terjadi !
syabas
gembira, puas, memuji atau ucap tahniah
Syabas, awak berjaya juga akhirnya !
alahai
menghina
Alahai, itu pun awak tak boleh buat !
alamak
terkejut
Alamak, sudah pukul 8.00 pagi !
ha
hairan
Ha, budak itu yang menang !
Ya-Allah
terkejut
Ya-Allah, apa akan berlaku nanti !
Masya- Allah
hairan atau marah
Masya-Allah, sanggup dia melakukan perbuatan biadap itu !
F.     KATA TANYA
Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat.

Contoh:
a)      Apakah benda itu ?
b)      Buku siapakah ini ?


kenapa
Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ?
bila
Bilakah awak akan memulangkan buku saya ?
siapa
Engkau ini siapa ?
mengapa
Mengapakah baju awak ini basah ?
apa
Apakah nama binatang itu ?
bagaimana
Bagaimanakah rupa hantu ?
berapa
Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ?
mana
Nelayan itu dari mana ?


G.    KATA PERINTAH
Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arahan. Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya.
Contoh:

Jangan
Sila
tolong
Harap
usah
jemput
Minta


Contoh:
a)      Jangan tolak meja itu ke situ.
b)      Silalah datang ke rumah saya jika ada masa lapang.
c)      Tolong buang sampah ke dalam tong sampah.


II.            JENIS KATA
Kata adalah sekumpulan huruf atau bunyi ujaran yang mengandung arti. Jadi, sekumpulan huruf atau bunyi yang tidak mengandung arti tidak bisa disebut kata.
Menurut Sutan Takdir Alisyahbana, kata dapat dibedakan menjadi 10 jenis, yaitu:
1.      Kata Benda
2.      Kata Bilangan
3.      Kata Depan
4.      Kata Ganti
5.      Kata Keadaan
6.      Kata Kerja
7.      Kata Keterangan
8.      Kata Sandang
9.      Kata Sambung
10.  Kata Seru

1.      KATA BENDA
Kata benda ialah kata yang menyatakan nama-nama benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu :
·       Kata Benda Kongkrit (berwujud)
Yaitu kata benda yang berwujud / bendanya terlihat, tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera.
Contoh : meja, kursi, mobil, kapal
·       Kata Benda Abstrak (tak berwujud)
Yaitu kata benda yang wujudnya tidak terlihat, tidak tampak dan tidak dapat ditangkap dengan panca indera.
Contoh : agama, kesopanan, pikiran, kelakuan
Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi empat: kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal (prefiks atau awalan), tengah (infiks atau sisipan), maupun akhir (sufiks atau akhiran) kata. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru.
2.      KATA BILANGAN
Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.

Kata bilangan ada tujuh jenis, yaitu:

Jenis Kata Bilangan
contohnya
kata bilangan tentu
satu, dua, tiga, dan seterusnya
kata bilangan tak tentu
beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-
setengah, dan sebagainya
kata bilangan pecahan
suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
kata bilangan pisahan
setiap dan tiap-tiap
kata bilangan himpunan
kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
kata bilangan tingkat
pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
kata bilangan tanya
berapaJenis Kata Bilangan
contoh
Kata bilangan himpunan
1.      Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2.      Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.
3.      Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan.
1.      satu,dua tiga, sepuluh
2.      Dua ekor kambing.
3.      keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad
4.      Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.
Kata bilangan tak tentu
1.      Menunjukan bilangan yang tidak tentu.
1.      segala, semua, para, beberapa, seluruh
2.      Segala maklumat akan dikumpulkan.
Kata bilangan tingkat
1.      menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah.
1.      pertama, kedua, ketiga
2.      Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.
Kata bilangan pecahan
1.      Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan.
1.      setengah. sepertiga, dua pertiga, seratus peratus
2.      Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun Enam yang hadir ke majlis itu.
Kata bilangan pisahan
1.      Masing-masing, tiap-tiap, setiap
2.      Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.
3.      KATA GANTI
Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan nama. Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Gantinama Umum, Gantinama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Gantinama Sendi. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang

Kata ganti diri terdiri daripada:
1.      kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);
2.      kata ganti diri singkat;        
3.      kata ganti tanya;
4.      kata ganti tempat; dan
5.      kata ganti tak tentu.

1.      Gantinama Diri

Kata Ganti Diri Pertama
Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.
Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.

Kata Ganti Diri
Pertama
Penggunaannya
aku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan  kawan biasa atau dengan Tuhan
saya (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan  seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi
hamba (tunggal)
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu
patik (tunggal)
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan
beta (tunggal)
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat
kami (jamak)
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua
kita (jamak)
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak
Bentuk
contoh kata nama diri pertama
tunggal
beta, patik, aku, saya
jamak
kita, kami, kita orangKata ganti nama Diri Kedua
Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.
Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :

Bentuk
contoh kata Ganti Diri kedua
Tunggal
tuanku, wak, kamu, anda, engkau
Jamak
kalian
Kata Ganti Diri
Kedua
Penggunaannya
anda (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita
awak (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita
engkau (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan
dengan Tuhan juga
tuanku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja
kalian (jamak)
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap
kamu (tunggal dan jamak)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua
1.      Awak pekerja yang patuh
2.      Kamu semua adalah murid yang baik
3.      Guru mencari engkau.
4.       Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti.
5.       Tunku akan bersiram sekejab lagi.

Kata Ganti diri ketiga
kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti
mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.
Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk.

Bentuk
Contoh kata ganti diri ketiga
tunggal
ia, dia, beliau, baginda
jamak
mereka
Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
baginda (tunggal)
digunakan untuk raja dan sultan
beliau (tunggal
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya
ibu bapa, guru, dan pemimpin
dia dan ia (tunggal)
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan
mereka (jamak)
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang


4.      KATA KETERANGAN
Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. 

Contohnya:
1.      Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi)
2.      Sayursayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.)
Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenis-jenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.

Contoh:

cara / gaya
begitu, begini, demikian, perlahan, cepat-cepat, lena,
1.      Berjalanlah dengan perlahan-lahan supaya tidak terjatuh.
2.      Munah pergi ke pasar dengan bas.
Masa / waktu
akan, sedang, belum, telah, sekarang, sebentar, semalam
1.      Saya benar-benar terasa lapar sekarang.
2.      Dia berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanannya.
Nafi
bukan, tidak, kecuali
1.      Orang itu tidak tinggal di sini.
2.       Anak kecil ini bukan anaknya.
Tanya
mengapa, bagaimana, bila
1.      Mengapakah kamu tidak lulus ujian itu ?
2.      Bagaimanakah terjadinya perlanggaran antara kedua-dua kereta itu ?
tidak tentu /ragam
mungkin, agaknya, barangkali, pasti, tentu
1.      Kalau Ahmad terus belajar dan berusaha pasti ia akan berjaya.
2.      Barangkali dia belum cukup wang untuk membayat hutang.
Darjah / kata penguat
amat, sungguh, sangat, terlalu,paling, sekali, terlampau
1.      Hadiah yang kecil itu amat berharga buat dirinya.
2.      Semua peminat sungguh terharu di atas kematian seniman itu.
Aspek
belum, sudah, selalu, kadang-kadang, acapkali, sesekali
1.      Pembinaan bangunan itu belum dimulakan lagi.
2.      Keluarga Halim selalu pulang ke kampung.Jenis Kata Keterangan
Penggunaan dan Contohnya
Ayat Contoh
Kata KeteranganCara
untuk menerangkan cara
Contoh: begini, begitu,betapa, demikian, dan sebagainya
1.      Tidak dapat digambarkan betapa gembiranya ibu melihat kejayaan abang.
2.      Janganlah bercakap begitu kepada anak-anak.
Kata KeteranganBantu
untuk menerangkan sikap pada sesuatu pelakuan atau perasaan
Contoh: akan, belum, kelak, masih, sedang, sebentar, dan sebagainya
1.      Adik belum tidur walau hari sudah larut malam.
2.      Abang masih menuntut di Universiti Malaysia Sarawak.
Kata KeteranganMasa
untuk menerangkan masa
Contoh: belum, kelak, sekarang, semalam, lusa, kadang-kadang, masih, pernah, sedang, sebentar, sejurus, selalu, seketika sentiasa, sudah, dan sebagainya
1.      Saya harus pergi sekarang.
2.      Encik Gan akan bertolak esok.
Kata KeteranganTanya
untuk menerangkan cara, keadaan, masa, dan sebab
Contoh: bagaimana, bila, dan sebagainya
1.      Bilakah majlis perkahwinan itu akan diadakan?
2.      Bagaimanakah cara membuat kuih itu?
3.      Mengapakah ayah lambat pulang?
Kata KeteranganDarjah
untuk menerangkan darjah kata adjektif
Contoh: agak, amat, nian, paling, sangat, dan sebagainya
1.      Kelakuan budak itu agak ganjil.
2.      Sedap betul masakan di restoran itu.
3.      Menara Kembar Petronas adalah bangunan yang paling tinggi di Malaysia.
Kata KeteranganNafi
untuk menafikan ataumenyangkal
Contoh: bukan, tak, atau tidak
1.      Dia bukan orang kampung itu.
2.      Teksi itu tidak bergerak sejak semalam.
Kata KeteranganTak Tentu
untuk menerangkan sesuatu yang belum pasti
Contoh: agaknya, barangkali, entah-entah, mungkin, dan sebagainya
1.      Hingga kini rombongan itu belum tiba, entah-entah tersesat.
2.      Pengemis itu barangkali telah ditangkap oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat.
kata KeteranganPenegas
untuk menyatakan penegasan
Contoh: hanya, jua
Dia hanya membeli sebuku roti.
Kata
Keterangan
Kekerapan
untuk menyatakan kekerapanberlakunya peristiwa Contoh: sering, selalu, dan sebagainya
1.      Dia selalu berkunjung ke rumah neneknya.
2.      Kami sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu.
Kata KeteranganUmum
untuk menyatakan sesuatu secaraumum Contoh: nyaris, langsung
Pasu bunga itu nyaris terlepas daripada genggamannya.